BOŘISLAVKA CENTRUM
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBECNÁ INFORMACE O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH

Na tomto místě naleznete informace, jakým způsobem společnost BOŘISLAVKA OFFICE & SHOPPING CENTRE s.r.o., se sídlem Praha 10 – Strašnice, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČ: 274 57 621 (dále jen „Bořislavka“), chrání Vámi poskytnuté osobní údaje. Rádi bychom Vám tímto rovněž poskytli veškeré související informace vztahující se k Vašim právům a povinnostem.

Zde naleznete informace, proč, kdy, jak a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, rovněž zde uvádíme kontakty, na kterých můžete uplatnit svá práva nebo nás požádat o informace o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy. Proto činíme veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám jakýmkoli způsobem poskytujete. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme za určitých okolností měnit a aktualizovat, aby bylo vždy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Doporučujeme tedy, abyste ve vlastním zájmu tuto webovou stránku navštěvovali a ujistili se, že máte vždy aktuální informace o jejím obsahu, jelikož může docházet ke změnám tohoto prohlášení.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Bořislavka. V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. 5 níže nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese info@kkcgrealestate.cz.

2. Účely zpracování a právní základ pro zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem možnosti Vás kontaktovat a komunikovat s Vámi, pokud na našich internetových stránkách vyjádříte zájem o informace a o uzavření smlouvy týkající se projektu „Bořislavka“ (právním důvodem je tak jednání o uzavření smlouvy). Dále Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud s námi takovou smlouvu uzavřete (právním důvodem je tak plnění smlouvy). Vždy po Vás požadujeme jen ty údaje, které jsou pro daný účel nezbytně nutné.

Proto se zde dozvíte, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme:

a)    Jednání o uzavření smlouvy na základě vyplnění kontaktního formuláře; informování o smluvních podmínkách

  • jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo

b)    Uzavření smlouvy

  • jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, e-mail, telefonní číslo, bankovní spojení

 3. Příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje společnost Bořislavka zpracovává manuálně anebo elektronicky, přičemž Bořislavka je může předat jakékoli spolehlivé třetí straně, která pro ni zajišťuje administrativní, obchodní nebo technickou podporu (takové osoby jsou zpracovateli osobních údajů). Nejčastěji půjde o provozovatele internetových stránek nebo osoby spolupracující se společností Bořislavka na jejích projektech, zejména společnost KKCG Real Estate a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 242 91 633, a dále s ní propojené osoby ze skupiny KKCG působícím na realitním trhu a fyzické osoby vykonávající pro tyto subjekty obchodní činnosti na základě uzavřené smlouvy.

 4. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu stanovenou právními předpisy – tj. po dobu, která je nezbytná k danému účelu zpracování.

5. Práva subjektu údajů

Zpracování Vašich osobních údajů provádí společnost Bořislavka na základě jiného právního důvodu, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku.

Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právu na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti společnosti Bořislavka jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 
developer

KKCG REAL ESTATE a.s.

+420 225 010 513 / 575
info@kkcgrealestate.cz
www.kkcg.cz